SKRIFTER

Örkelljunga hembygdsförening har sedan 1949
givit ut 50 böcker och sex småskrifter.

Böckerna hittar du i Gårdsbutiken ”Stallboden” på Ingeborrarp.
Du kan också vända Dig till Tommy Wallstedt på telefon 0435- 505 79 om Du vill köpa någon av våra böcker.
Tommy kan ordna att böckerna skickas till dig med post.
Vårt bankgiro är 945-0099.
Böckerna går också att köpa på:
Kulturhuset (Biblioteket) i Örkelljunga, telefon 0435-550 35
Almgrens Contain Storage AB (Bokhandeln) Stockholmsvägen 9 Örkelljunga

1. Sägnen om Örkelljunga Kyrkklocka, 1949:
Denna första skrift tillkom som ett särtryck ur Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1949, där Nils Arvid Bringéus efterkom en uppmaning att berätta om Örkelljunga församlings kyrkklocka och då ej bara vad inskriptionerna berättar utan också vad historia och tradition hade att förmäla. Nils Arvid Bringéus skriver både omKlockgjutarsägnen, dvs. dels hur kyrkklockan gjutes av gesällen Fante, dels hur gesällen dödas, och den andra Klocksägnen, vilken omtalar dels hur klockan faller i sjön, dels hur man försöker få upp densamma.
Slutsåld

2. Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat, 1950
Kyrkan har omslutit generationer av sockenbor från vaggan till graven. Därför om man vill teckna en sockens kulturhistoria sammanfaller den därför i stora stycken med kyrkans. I kyrkan är alla lika, men tjänsterna olika. Kyrkoherden, kommunistern, klockaren, kyrkovärdarna och kyrkoväktarna. Skriften av Nils-Arvid Bringéus innehåller förteckning över namnen på de olika yrkeskategorierna fr.o.m. 1700-talet samt finns uppgifter om de olika kyrkotjänarnas avlöning.
Slutsåld

3. Folkmål från Örkelljunga, 1951 2 uppl. 1979:
Gustaf Öhrstedt föddes på Turabygget i Örkelljunga 1862 och var under fyrtio år verksam som präst i Östersund. På sin ålderdom nedtecknade han barndomsminnen i form av dikter och prosaberättelser på bygdemål. Denna skrift är en fotografisk reproduktion av första upplagan 1951, utgiven av Nils-Arvid Bringéus med ett bidrag av Ingemar Ingers om folkmålet i Örkelljunga.
Pris 50:- kronor

4. Folkminnen från Örkelljungatrakten, 1953:
Skriften innehåller fång av de traditioner, som berättades i bygdens stugor under långa vinterkvällar eller under vilostunder i arbetet på åker och äng. ”En del är sanning och en del är vrängt”, men allt är äkta folktradition. Nils-Arvid Bringéus
Slutsåld.

5. Kring livets högtider i Örkelljunga församling, 1968:
Med stöd av Örkelljunga församlings kyrkoböcker samt av visitationsprotokoll och ämbetsberättelser och under den senaste perioden traditionsuppteckningar och tidningsreferat lämnas en deskriptiv redogörelse om dop och kyrktagning, dopnamn, vigsel och giftermål samt om död och begravning. Författare Gabrielle Jeansson och Inga Kindblom
Slutsåld

6. På Skyttepaviljongens tid, 1978:
Ernfrid Tangell hette en målare, som inte bara dansade i Örkelljunga Skyttepaviljong utan också besjöng bygden och dess folk när seklet var ungt. Nils-Arvid Bringéus berättar om hans liv och verk i inledningen till denna utgåva av hans dikter och bygdemålsberättelser..
Pris 30:- kronor

7. Några anteckningar från folkskolans historia i Örkelljunga församling, 2 uppl. 1979:
I Örkelljunga församling inrättades skolundervisning redan ett halvt sekel före folkskolestadgan 1842 tack vare landshövdingen Anders von Reisers Lärkesholmsstiftelse. I samband med folkskolans hundraårsjubileum 1942 uppdrog skolstyrelsen i Örkelljunga åt Alarik Svensson att utarbeta denna historik över skolväsendet i församlingen. Författaren var själv verksam som lärare vid von Reiserska skolan och Örkelljunga folkskola under åren 1916-1959.
Pris 30:- kronor

8. Barndomsminnen från Örkelljungabygden, 1980:
I denna bok berättar Birger Birke om det strävsamma folket i Örkelljungabygden när seklet var ungt. Själv växte han upp i Sonnarps by där hans farfar brutit sten och stubbar och där småbönderna i hans barndom drygade ut inkomsterna genom att göra vävskyttlar. Vi får vara med om hårda arbetsdagar och festliga gillen. Vi får möta märkliga människoöden både bland fattigfolket i norra delen av socknen, de välmående bönderna i Ringarp och bland herrskapen på Järnblåsts pensionat, där Birger Sjöberg hörde till gästerna.
Pris 30:- kronor

Slutsåld.

9. Torpen på Lärkesholm, 1981:

I denna skrift skildrar folklivsforskaren Lars Buhrgard torputvecklingen på Lärkesholm från 1700-talet till våra dagar. Han klarlägger torpbyggnadernas förändring och ger en inblick i torparnas levnadsförhållanden med hjälp av arkivalier, uppteckningar, uppmätningar och fotografier.
Pris 20:- kronor

10. Örkelljunga Hembygdsförening 1931-1981, 1981:
Ett femtioårsjubileum kan firas på olika sätt. Man kan ha öppet hus för släkt och vänner eller undanbe sig uppvaktning och fly till främmande ort. Vilket alternativ man än väljer behövs milstolparna – också för en hembygdsförening – för att konstatera var man befinner sig och som rastplats för att samla mod och kraft att fortsätta. Ett bekymmer inför en födelsedag brukar vara att finna en lämplig gåva. Blommor vissnar fort och ett presentkort vittnar om brist på fantasi. Varför inte i stället göra ett minnesalbum om jubilaren alltifrån krypåldern? Vi bläddrade i fotosamlingarna. Vi tog fram protokollen, verksamhetsberättelserna, kassaböckerna, verifikationerna och tidningsklippen, och då började också de egna minnena att strömma fram. Någon måste redigera bildmaterialet. Det blev Sven Hjalmarson, föreningens och hela bygdens bilddokumentatör. Någon måste hålla i pennskaftet. Det borde ha varit Alarik Svensson, hembygdsföreningens sekreterare under 35 år. Men uppdraget kom för sent och jag (Nils-Arvid Bringéus) fick själv överta det. Denna skrift vill berätta om ett stycke skånsk hembygdsvård och folklivsforskning. Den vill minna om pionjärernas arbetsinsatser och peka på olika sidor av det kulturarv som en hembygdsförening förvaltat till glädje för bofasta och besökare, samtida och efterkommande. Pris 30:- kronor 11. Resekörare och besekrämare, 1983: I Örkelljunga är alla handlare utom tre, och de syr påsar till de andra. Detta talesätt ger i tillspetsad form en karakteristik av en bygd där ett magert jordbruk tvingade befolkningen att slå mynt av vad som stod till buds. I den här boken berättar Nils-Arvid Bringéus om Örkelljunga som marknadsplats men också om den rörliga handeln med virke och träslöjd, vävnader och kramvaror liksom om några handelsutövare i gången tid.
Pris 30:- kronor

12. Lärkesholm och von Reiserska stiftelsen, 1984:
Den 26 juli 1782 avled landshövdingen Anders von Reiser, 80 år gammal. Mårtensafton 1780 hade han dagtecknat sitt testamente genom vilket han lade grunden till den stiftelse på Lärkesholm i Örkelljunga kommun, som alltjämt bär hans namn. Den enklav som Lärkesholms gods omfattar inom Örkelljunga kommun har länge haft en särprägel, främst tack vare von Reiserska Stiftelsens verksamhet. Men Stiftelsens kulturella och sociala betydelse har även sträckt sig långt utanför godset. För att svara emot ett ofta uttalat önskemål om ökad information om Lärkesholmsstiftelsen tillsatte direktionen i juni 1981 en arbetsgrupp bestående av jägmästare Fritz Rosenörn-Lehn, kyrkoherde Christer Uddling och jägmästare Anders Paulsson med uppgift att planera en historik. Professor Nils-Arvid Bringéus tillsammans med Nils Erik Forsell åtog sig uppdraget att utarbeta och redigera skriften.
Pris 30:- kronor

13. Ödesjulen i Lemmeshult 1868, 1985:
Julaftonen 1868 gick ”Kitte-Pelle” ut för att låna en pistol hos grannarna i Lemmeshults by. Han skulle skjuta julasmällare. Vad som istället inträffade, och som man ännu inte glömt i Örkelljunga-trakten avslöjas i denna bok av Christine Billing, Helene Ehriander, Jan Garpenhus och Helena Holmkrantz.
Pris 20:- kronor

14. Hemma i Harbäckshult, 1987:
I den här boken berättar kyrkoherde Daniel Harbe om folkliv och folkfromhet i sin barndoms by Harbäckshult i Örkelljunga socken runt sekelskiftet. I ord och bild får vi möta den gamla tidens traditionsbundna människor och den nya tidens väckelsefolk i en rad personporträtt. Vi får en inblick både imänniskors sätt att hantera marginella resurser i en fattig bygd och hur nya impulser skapar grunden till vår egen tids välstånd. Daniel Harbes skildringar som sammanställdes 1964 är en postum gåva till hans hembygd som nu förmedlats till trycket av Nils-Arvid Bringéus.
Pris 20:- kronor

15. Korgmakeri i Örkelljungabygden, 1987:
Korgflätning har i ett drygt århundrade givit bröd åt många munnar i Örkelljungabygden. En enekorg har också med rätta blivit den nutida Örkelljunga-souveniren. I den här skriften presenterar två hantverkskunniga Lundaetnologer, Anna Kinell och Marita Malmborg, korgmakeriets utveckling i Örkelljunga på grundval av arkivalier,intervjuer och observationer. För bilddokumenta- tionen svarar Sven Hjalmarson.
Pris 20:- kronor

16. Martin Ahlberg, provinsialläkare, 1988: ”- Ä docktaren himma?” – Ä Ahlbarg inne? – Ä han säl te å träffa? Frågan kunde formuleras olika, men ärendet var det samma: behovet av hjälp. De hjälpsökande hörde av sig alla tider på dygnet, söndag som vardag. Så här börjar f byrådirektören Gull Ahlberg ett av kapitlena i denna skildring av sin far, Martin Ahlberg, den förste provinsialläkaren i Örkelljunga. Boken har utgivits av Örkelljunga Hembygdsförening till hundraårsminnet av hans födelse den 1 april 1988. I inte mindre än 39 år verkade Martin Ahlberg som läkare i Örkelljunga. De personligt hållna minnesbilderna kompletteras med utdrag ur hans egna årsrapporter till Medicinalstyrelsen och andra samtida källor. Boken blir därmed även ett viktigt bidrag till sjuk- och häslovårdens historia i Örkelljungabygden.
Pris 20:- kronor

17. Minnesbilder från järnvägens tid, 1988:
I den här boken är byarna längs banan från Rya till Yxenhult befolkade med ett myller av strävsamma människor och färgstarka original. En rad kända personer med rötter i bygden berättar om sin barndom på järnvägens tid. Det rika flödet av fotografier har bidragit till att göra framställningen levande. Nils-Arvid Bringéus
Slutsåld

18. Ljuveliga toner, 1989:
I den här boken tecknar fil.dr. Elis Pålsson en rad levande minnesbilder från sekelskiftets Örkelljunga fram till andra världskriget. Vi får möta både samhällets kända profiler och en del halvt bortglömda, men färgstarka människor i marginalen. Det är en verklighetsnära och rättfram skildring av Örkelljungabornas svagheter och styrka, arbetsflit och humor. Det är på en gång en samhällskritisk studie och en kärleksförklaring till hembygdens människor och miljöer. Men samtidigt en bok präglad av författarens personliga hållningar och värderingar. En bok som hjälper oss att minnas och tolka våra egna barndomsupplevelser.
Pris 30:- kronor

19. Sjökapten Gustav Nilsson och hans stiftelse, 1990:
Gustav Nilsson skapade en inte föraktlig förmögenhet som befälhavare på olika segelfartyg och som delägare i partrederier. Eftersom han dog barnlös blev det systern som fick ärva honom. Genom att bilda en stiftelse av arvet gjorde hon en bestående insats till förmån för obemedlade sjömän samtidigt som hon hugfäste minnet av sin bror. I den här skriften skildras Gustav Nilssons verksamhet på sjön av maritimhistorikern och f. sjökaptenen Bror Malmsten, Viken, medan f. häradsdomaren Anders Andersson, Eket, berättar om Stiftelsen.
Pris 20:- kronor

20. Folkskola och byfolk i Rya, 1990:
I denna skrift skildras skolväsendets utveckling i Rya församling från 1840 till våra dagar, det vill säga under 150 år. Det är historien om hur kunskap och kultur spritts till en fattig befolkning genom ambulerande lärare och små byskolor för att i våra dagar distribueras i den välutrustade skolan i Ekets tätort. Arvid Hedfors berättar livfullt och humoristiskt om händelser och människoöden i skolan och byn under sin långa lärartid. Några av hans före detta elever avslöjar hur det gick för dem i fortsättningen i ”livets skola”.
Pris 30:- kronor

21. Fotografer i Örkelljunga, 1992:
Under nära ett sekel har yrkesfotografer varit verksamma i Örkelljunga. Liksom tidningarnas lokalredaktörer med sin penna har fotograferna med sin kamera dag för dag porträtterat människor och dokumenterat händelser i byg- den. I båda fallen har detta ofta skett utan att de själva fram- trätt med namn eller signatur. I den här boken har två lundaetnologer, Ann-Mari Campell och Monica Gauffin, skildrat de ateljéfotografer som verkat i Örkelljunga. De har genom intervjuer och arkivforskning gjort sig bekanta med fotograferna och fått en inblick i deras sätt att tänka och leva samtidigt som de satt in deras fotografier i ett tidssammanghang.
Pris 30:- kronor Slutsåld

22. Hjelmsjö. En berättelse om ett familjeföretag och en samhällsmiljö, 1992:
År 1902 lät grosshandlaren Carl Henric Lundberg i länets handelsregister inregistrera en fabriksrörelse i V Ringarp, Örkelljunga socken, med firmanamnet ”Svensk-Engelska herrkonfektionsfabriken Hjelm”. Därmed etablerades den första industrin i Örkelljunga, en industri som skulle ge bröd åt många kvinnor och män i bygden. Samhället som växte upp vid fabriken kallades Hjelmsjö och fick sin egen profil inte minst genom corps de logiet Hjelmsjöborg och turisthotellet Hjelmsjöhof. Nils Arvid Bringéus
Pris 50:- kronor

23. Från bokskåp till kulturhus, 1993:
Ur bokskåp och boklådor har boklig bildning och skönlitteratur under ett drygt århundade förmedlats till bygdens folk av lärare i byskolorna, senare jämsides med folkbildningsentusiaster inom ABF och NTO. I våra dagar har högskoleutbildade bibliote- karier övertagit ansvaret för kommunens huvudbibliotek, filialer och skolbibliotek. Under kulturnämndens ansvar har verksamheten även kommit att omfatta utställningar och andra aktiviteteter inom och utom kulturhuset. Ett stort antal kulturarbetare har i denna bok tecknat personliga minnesbilder av biblioteksverksamheten i Örkelljunga kommun och samtidigt skrivit ett stycke svensk bibliotekshistoria. För textredigeringen svarar professor Nils-Arvid Bringéus och för bildmaterialet fotograf Sven Hjalmarson.
Pris 20:- kronor

24. Herremän, handlare och husare, 1994:
Med värme och humor berättar förre folkskolläraren Arvid Hedfors i denna bok om en gången tid i Järnbläst och Åsljunga. Genom sin minnesgodhet och uttrycksförmåga har den nittioårige författaren räddat ett stycke av bygdens person- och kulturhistoria till eftervärlden. Vi får möta den danska baronen Zytphen-Adelder, syster Karin och skalden Birger Sjöberg på Järnbläst, teaterdirektören Oskar Winge på Snapperup coh Åsljungabygdens egna kreaturs- och timmerhandlare liksom en rad förgstarka män och kvinnor ur fattigfolkens led.
Pris 30:- kronor

25. Utan krusiduller, 1995:
Med ”Ljuveliga toner” (1989) gav fil.dr. Elis Pålsson Örkelljungaborna en uppskattad minnesrapsodi. I den här boken fortsätter han att berätta, men ger också en historik över Skånes Annonsblad, det folkkära bygde- bladet som från 1893 och femtio år framöver i våra trakter lästes mer än någon annan tidning. Elis Pålsson skriver rättframt, utan krusiduller.
Slutsåld

26. Katederfolk, 1996:
De svenska folkskollärarnas betydelse som pedagoger och kulturpersonligheter under en ofta livslång tjänstgöring i samma församling har varit mycket stor. Genom deras dagliga, meren- dels fyraåriga kontakt med skolbarnen har de givit sina elever bestående intryck. I anledning av hundraårsminnet av den svenska folkskolans tillkomst 1942 utkom en rad historiker. Då utgavs ”Några anteckningar till folkskolans historia i Örkelljunga församling”. Under det gångna halvseklet har ytterligare en rad lärargärningar avslutats i Örkelljunga och även be- greppet folkskollärare hör till historien. I denna skrift har avlidna folkskollärare porträtterats av en kollega eller f.d. elever. Ibland är porträttet baserat på skriftliga dokument av olika slag. Nils-Arvid Bringéus, Arvid Hedfors, Sven Mjörnheden, Helge Persson och Elsa Ågren
Pris 50:- kronor

27. Örkelljunga kyrka, 1997:
Alltsedan 1200-talet har Örkelljunga kyrka varit församlingens medelpunkt och dess historia speglar både befolknings- utvecklingen, gudstjänstlivet och tidssmaken under 700 år. I denna bok har församlingens äldsta byggnadsverk och dess inventarier fått en uttömmande skildring i ord och bild av två av bygdens egna söner, professor Nils-Arvid Bringéus och fotograf Sven Hjalmarson.
Pris 50:- kronor

28. Från klocksägen till kommunvapen, 1998:
Författaren Nils-Arvid Bringéus ord om boken: ”Jag börjar med att återge några uppteckningar av sägnen och diskuterar frågan varför den har knutits just till Örkelljunga. Jag analyserar sägnens olika smådelar (motiv) och kartlägger utbredningen för att slutligen diskutera vad den har för budskap. I det andra avsnittet redogör jag för förarbetena till kommunvapnet, hur det kommer till användning och vad det kan betyda för att ge kommunen en lokal identitet.
Pris 50:- kronor

29. Gåramålningar från Örkelljunga, Rya och Fagerhult, 1999:
Gåramålningar har de avbildningar av gårdar och andra byggander kallats som kringvandrande målare utförde runt sekelskiftet 1900. I denna bok redovisas Hembygdsföreningens inventering av sådana målningar i Örkelljunga kommun. För första gången blir denna enskilda bildegendom nu tillgänglig för alla tack vare fotografen Sven Hjalmarsons kamera och den moderna tryck- teknikens reproduktionsmöjligheter. Etnologen Nils-Arvid Bringéus analyserar bildmotiven och berättar om målarna och om dem som beställde tavlorna, men som aldrig själva kom med på bilderna. På så vis blir gårdarna på nytt befolkade och vi får en inblick i hur man bodde och levde i Örkelljunga, Rya och Fagerhult när seklet var ungt.
Pris 75:- kronor

30. ”Ja’ kommer ihu!”, 1999:
Anders Andersson berättar nordvästskånska historier från början av seklet.
Pris 100:- kronor Slutsåld

31. Gästgiveriet i Örkelljunga, 2000:
Nils-Arvid Bringéus är en välkänd etnolog med rötter i Örkelljunga. I den här boken berättar han om gästgiveriets viktiga roll i bygdens sociala liv och för kontakten med yttervärlden från 1600-talet till våra dagar.
Pris 50:- kronor

32. Minnen från en skogsbygd, 2001:
För slättbon tedde sig skogen dyster och farlig. För skogsbon var den en varm päls. Skogen gav arbete och bröd, där åkermarken var mager. Skogen gav lä för blåsten, bränsle åt spis och kakel- ugn. Skogen gav byggnads- och slöjdvirke, stängsel och bakeris. I skogen sökte jägaren villebråd och där växte lingonen, skogens röda guld. Skogen gav näring åt fantasin. Där kunde man möta både skogsmannen och skövsnuan. Om detta och mycket annat berättar f.länsskogvaktare Hugo Wallin kunnigt och nöjsamt. Yrket tog han i arv efter sin far och i Kyrkolycket anlade han både plant- skola och ett arboretum med träd anpassade för det nordskånska klimatet. Jämsides härmed utförde han ett livsverk som kommunalman, sparbanksordförande och hembygdsvårdare i Örkelljunga. Hugo Wallins minne har redigerats och kommenterats av professor em. Nils-Arvid Bringéus.
Pris 75:- kronor

33. Landshövdingen på Lärkesholm, 2001:
Varje år får ungdomar från Örkelljunga kommun stipendier för fortsatta studier i estetiska ämnen eller till utlandsstudier, nygifta kvinnor i Åsbo kontrakt erhåller brudgåvor och medel- lösa personer betydande pensioner från von Reiserska stiftel- sen på Lärkesholm. Stiftelsen stöder även kulturella ändamål och ger bidrag till föreläsningar och forskning. Stiftelsen tillkom genom landshövdingen Anders von Reisers testamenten 1780 och 1782. Den ekonomiska grunden utgjorde arvet efter hustrun, den danska adelsdamen Agatha Walkendorf, född Urne, som avled på Lärkesholm 1779. I anledning av tre- hundraårsminnet av Anders von Reisers födelse skildras hans skiftesrika liv i denna skrift av professor em. Nils-Arvid Bringéus på basis av nyuppspårat material.
Pris 50:- kronor

34. Elsa Kristiansson – Minnen och hågkomster, 2002:
I alla tider har det funnits föregångare bland oss med- borgare, antingen i lokala eller i större sammanhang, som under en kort eller längre tidsperiod utmärkt sig och betraktas som ledare och föredömen. Detta oberoende av profession. Dessa ”ledare” har en karisma, som kom- bineras med ett väl utvecklat omdöme och uppskattad integritet. Detta gör att de står lite över oss övriga och vi tar så lätt till oss vad de säger, utan att de behöver större åthävor eller ens höja rösten. Elsa Kristiansson var en sådan ”stor medborgare”, som verkade i över ett halvt sekel som jurist och advokat i Klippan. Hon föddes 1920 och växte upp i Örkelljunga. En människa med kvalifika- tioner inom så många områden, förde tanken till att sam- manställa en bok om Elsa. Medverkan med bidrag till boken har varit överväldigande. Andra personer har uppmuntrat oss på ett eller annat sätt. Vi har övertygats om att vi nu lämnar efter oss dokumentation över en människa vars gärningar i högsta grad är värda att minnas av framtida generationer. Bengt Andersson och Kjell Å Modéer.
Pris 50:- kronor

35. Örkelljungabilder, 2002:
Sven Hjalmarson (1922-2002) var verksam som yrkesfotograf i Örkelljunga från 1948 till 1988. Jämsides härmed ägnade han sig flitigt åt att avbilda samhälls- och kulturmiljöer, som numera till stor del är försvunna eller förändrade. I denna bok tecknas hans familjebakgrund och återges ett rikhaltigt urvalav hans Örkelljungabilder. Professor em. Nils-Arvid Bringéus sätter in dem i sitt sammanhang genom fylliga bildtexter.
Pris 150:- kronor Slutsåld

36. I Örkelljunga på 1930- och 1940-talet, 2003:
I sin rikt illustrerade bok skildrar folkskolläraren Bo Hellström hur det var att växa upp och gå i skola i municipalsamhället. Med utgångspunkt från barn- domshemmet tecknar han med stor skärpa lokal- och tidsmiljön på 1930- och 1940-talet och låter oss följa med på en minnesvandring ur hus i hus i det sam- hälle som till stor del raserades på 1960-talet.
Pris 50:- kronor

37. Rune Brännborn, Företagsbyggare under 50 år, 2003:
Den här boken skildrar affärsmannen Rune Brännborn som företagsbyggare i och utanför Örkelljunga under 50 år. Den illustreras av ett rikt fotomaterial som även speglar hans målarkonst. Boken har skrivits av professor em. Nils-Arvid Bringéus, internationellt verksam etnolog med rötter i Örkelljunga.
Pris 150:- kronor

38. Järnvägsminnen från Örkelljunga, 2004:
Järnvägens tid i Örkelljunga kommun varade mellan 1894 och 1968, det vill säga i knappt 75 år. Denna epok kom dock att betyda ofantligt mycket för utvecklingen i de samhällen som växte upp utmed banan, men också för kontakten mellan bygden och yttervärlden. I den här boken får vi genom texter och bilder göra en minnesresa från Eket till Yxenhult tillsammans med bokens författare och fotografer. Boken är sammanställd av Örkelljunga Hembygdsförenings förutvarandeordförande, Nils-Arvid Bringéus.
Pris 100:- kronor

39. Spåren i landskapet, 2004:
Ute i skog och mark söker vi naturupplevelser, men stannar ofta i undran inför spår av områdets kulturarv – ett stenröse, en torpgrund…. Upplevelsen fördjupas, samtidigt som frågorna blir fler. Denna bok, som är ett resultat av arbetet inför ombyggnaden av E 4 i norra Skåne, vill försöka besvara några av dem. Den beskriver kulturutvecklingen i ett område som intill alldeles nyss var en vit fläck på arkeologernas kartor och den tar dina upplevelser ute i markerna som en utgångspunkt. Boken är utgiven av Riksantikvarieämbetet.
Slutsåld

40. Tockarp – En bygd i förändring, 2005:
Tockarp i norra delen av Örkelljunga kommun har sedan gammalt haft en idog befolkning med stark känsla för sin bygd och dess utveckling. Olika sidor av bygdekulturen skildras i denna bok som har redigerats av professor em. Nils-Arvid Bringéus.
Pris 200:- kronor

41. Örkelljunga Hembygdsförening 75 år, 2006:
Liksom inför hembygdsföreningens 50-års jubileum tog styrelsen under redaktion av hedersordföranden Nils-Arvid Bringéus fram en jubileumsbok med inriktning på föreningens utveckling det senaste kvartseklet. Bokens 265 sidor återger väl de för en hem- bygdsförening unika framskridandena på samtliga verksamhets- områden, såsom nybyggnationerna på Ingeborrarpsgården, utökad bokutgivning, uppskattande donatorers välvilja till hem- bygdsrörelsen, föreningens traditionella arrangemang, vilka fortgår under i stort setthela året. Efter ett inledningskapitel av Nils-Arvid Bringéus omföreningens tillkomst, berättar övriga medförfattare – främst styrelseledamöter – om föreningens nuvarande verksamhet inom respektive ansvarsområde, kompletterat med fotodokumentation, där många foton hämtats ur Sven Hjalmarsons samlingar samt till jubileumsboken sär- skilt framtagna flygfoton av Bertil Hagberg av Ingeborrarps friluftsmuseum i såväl sommar- som vinterskrud. Boken ger läsaren en förnäm beskrivning av hur föreningens pionjärers idoga arbetsinsatser för 75 år sedan lett till en idag i högsta grad livaktig hembygdsrörelse med en kraftsamling på Ingeborrarps friluftsmuseum. En verksamhet och anläggning det är viktigt att vidareutveckla i samma anda.
Pris 100:- kronor

42. Samrealskolan i Örkelljunga och dess föregångare, 2007:
Denna bok skildrar Högre folkskolan 1920-1924, Kommunala Mellanskolan 1924-1945 och Samrealskolan 1945-1967 i Örkelljunga kommun. Skolorganisationen, lokaler, undervisning, lärare, personal och lärljungar behandlas i tidsföljd på basis av protokoll, årsredogörelser och levande minnen. Framställningen har utarbetats av Evert Abrahamsson, förutvarande lärare och rektor vid Samrealskolan. Pris 200:- kronor 43. Krig och fred i Örkelljungabygden, 2008: Belägenheten vid riksvägen mellan Sverige och Danmark har gjort Örkelljungabygden strategiskt viktig. År 1307 nämns Örkelljunga för första gången i samband med att den danske kungen Erik Menved slöt fred med folkunga- hertigarna. År 1510 stod slaget vid Fantehåla då Tyge Krabbe besegrade Åke Hansson Thott. Under 1600-talets krig utarmades trakten. 350-årsminnet av freden i Roskilde har givit anledning att i denna bok belysa hur bygden berörts av såväl krig som fredsslut. Nils-Arvid Bringéus
Pris 200:- kronor

44. Emigrantöden från Örkelljungabygden, 2009:
Under åren 1850 – 1932 utvandrade 1221 personer från Örkelljunga nuvarande kommun till USA. De flesta stannade och fick många ättlingar men ungefär en tredje- del av emigranterna återvände. I den här boken är samtliga emigranter och hemvändare förtecknade. Därjämte återges berättelser om ett stort antal enskilda ofta spännande emigrantöden från 1800-talets slut till våra dagar. Boken har utarbetats av professor em. Nils-Arvid Bringéus och civilekonom Stephan Swärd.
Pris 250:- kronor

45. Lärkesholms gods och von Reiserska stiftelsen, 2010:
Lärkesholms gods i Örkelljunga kommun i norra Skåne går tillbaka på Lärka gård som under senmedeltiden till- hörde ärkebiskopssätet i Lund. Efter reformationen indrogs Lärka till Kronan och blev senare en sätesgård med namnet Lärkesholm. Den förvärvades 1771 av Anders von Reiser och dennes danska maka Agathe Rodsteen Urne. Genom testamente har godset fortlevat som en välgörande stiftelse numera främst baserad på inkomster från skogsbruket. En historik under redaktion av Nils-Arvid Bringéus
Pris 250:- kronor

46. Örkelljungaminnen från 1900-talet. Tretton ortsbor berättar, 2011:
Utöver skriftliga källor av olika slag finns kunskapen om bygden och dess vardagliga händelser tillgänglig hos levande människor i olika generationer. För Hembygds- föreningen har det gällt att få del av deras berättelser. I ett par fall har de funnits nertecknade i privat ägo. Huvudparten av boken är dock fylld med nyskrivna berättelser som nertecknats av ortsbor på anmaning av Hembygdsföreningen. Vi behöver perspektiv bakåt och framåt. Ett nu som saknar minnen blir historielöst. Under redaktion av Nils-Arvid Bringéus.
Pris 200:- kronor

47. Örkelljungabygden från ovan, 2012:
Nordvästra Skånes skogslandskap, rik på sjöar och många intressanta områden såväl historiska som naturtypiska, har i denna bok på 152 sidor och med 260 bilder brett doku- menterad i huvudsak från ovan under åren 2011 och 2012. Boken är med detta den största flygfotoboken hitintills över Örkelljunga kommun. Vi har nått målsättningen att framhäva bygdens skiftningar och karaktär. Bertil Hagberg
Pris 400:- kronor

48. Örkelljunga – en hantverksbygd, 2012:
I Örkelljungabygden kom skogen alltifrån början av 1700-talet och fram till 1960-talet att lämna råmaterial till en rad olika hantverksalster som forslades till den skånska slätten och städerna av ”rejsekörare” och såldes på marknader och genom gårdfarihandel. Handaskickligheten och krämarlusten tillhörde kulturarvet och bidrog till folkets uppehälle. I tätorterna växte lokala servicehantverk fram och från 1929 fram till våra dagar utgjorde Örkelljunga hantverks- & industriförening en samlande länk mellan företrädare för olika hantverk och småindustrier. Författare: Nils-Arvid Bringéus
Pris: 200:- kronor

49. Åsljunga – en bygdebeskrivning:
I Åsljungabygden kom skogen alltifrån början av 1700-talet och fram till 1960-talet att lämna råmaterial till en rad olika hantverksalster som forslades till den skånska slätten och städerna av ”rejsekörare” och således på marknader och genom gårdfarihandel. Handaskickligheten och krämarlusten tillförde kulturarvet bidrog till folkets uppehälle. I tätorterna växte lokala servicehantverk fram och från 1929 fram till våra dagar utgjorde Åsljunga en samlande länk mellan företrädare för olika hantverk och småindustrier. Under redaktion av Nils-Arvid Bringéus
Pris: 250:- kronor

50. Grönadal i Västra Ringarp, 2018

Denna bok beskriver de 28 ägare som huserat på Grönadal sedan 1681. Här beskrivs jordbrukets modernisering och gårdens samspel med industrins och tätortens tillväxt. På sätt kan läsaren ta del av historien och hur människor levde fram till idag i denna del av Skåne.

1. Ingeborrarps friluftsmuseum, 1992
Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarsson
Pris 10:- kronor

2. Rya gamla kyrka, 1993
Nils-Arvid Bringéus och Sven Hjalmarsson
Pris 10:- kronor

3. Bonadsmålningar, 1994
Av Nils Lundbergh med kommentarer av N A Bringéus
Pris 25:- kronor

4. Kara-or å stue-snack, 1995
Anders Andersson
Slutsåld

5. Våra milstolpar, 1997
Bo Hellström
Slutsåld

6. Bebyggelsenamn i Örkelljunga Kommun, 2009
Carl-Erik Lundbladh
Pris 100:- kronor